De producten en diensten van VAYA Projects worden door onze klanten beoordeeld met een 10 uit 10 op basis van meer dan 20 beoordelingen.

Gebruiksvoorwaarden

1. Omvang en toepassing

VAYA Holding GmbH gevestigd in 6020 Innsbruck (Tirol), Oostenrijk (Tiergartenstraße 102, Top 2), (hierna te noemen “de websitebeheerder” is eigenaar van en beheert deze website (hierna te noemen “de website”). De website wordt enkel ter informatie en “zoals deze is” aan de gebruiker (“u”) aangeboden. Door het gebruik van de website accepteert u de hierna vermelde bindende gebruiksvoorwaarden. De gebruiksvoorwaarden gelden in combinatie met de privacyverklaring van de website. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Van toepassing zijn steeds enkel de meest actuele gebruiksvoorwaarden.

2. Geen aanbod

Deze website vormt geen juridisch bindend aanbod voor de objecten en diensten die op deze website worden vermeld of waarvoor op deze website reclame wordt gemaakt.

3. Inhoud, links en aansprakelijkheid

Hoewel de websitebeheerder ernaar streeft om te kunnen garanderen dat de inhoud van de website altijd correct en actueel is, kunnen er incidenteel toch fouten ontstaan. De websitebeheerder biedt geen enkele zekerheid of garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om de inhoud op elk moment naar eigen oordeel te wijzigen en/of te verwijderen. Bovendien biedt de websitebeheerder geen enkele zekerheid of garantie voor wat betreft de beschikbaarheid van de website. De websitebeheerder is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van uw gebruik van de website (en van de inhoud hiervan) of van uw ondeskundigheid in het gebruik van de website, behalve voor schade die terug te voeren is op opzet of grove nalatigheid van de websitebeheerder. De websitebeheerder is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites van derden die via een link op de website bereikbaar zijn, en is evenmin aansprakelijk voor schade die in verband hiermee mocht ontstaan.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Ten aanzien van de inhoud gelden intellectuele eigendomsrechten van de websitebeheerder of waarvoor deze een licentie heeft verkregen. De inhoud blijft altijd exclusief eigendom van de websitebeheerder of van diens derde licentiegever. De inhoud mag alleen met nadrukkelijke toestemming van de websitebeheerder worden gereproduceerd en/of anders dan in het kader van een normaal bezoek aan en gebruik van de website worden gebruikt (tenzij dit andere gebruik volgens de geldende wettelijke voorschriften inzake intellectueel eigendom is toegestaan).

5. Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden

Indien delen van de gebruikvoorwaarden niet meer of niet meer geheel overeenkomen met de geldende wettelijke voorschriften, laat dit de inhoud en geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet.

6. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Oostenrijks recht van toepassing. Bij geschillen als gevolg van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden berust de rechterlijke bevoegdheid bij het Landgericht in 6020 Innsbruck.

7. Contact voor gebruikersvragen

Gedurende het gebruik van de website door de gebruiker worden door de websitebeheerder bepaalde gegevens van de gebruiker verzameld. Voor verdere informatie over de verzameling van deze gegevens zie de privacyverklaring. Volgens de nieuwe AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) heeft u het recht op informatieverstrekking over de gegevens die ten aanzien van u werden verzameld, en heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verlangen. U heeft het recht om bezwaar in te dienen en om een beperkte verwerking te verlangen. Wij zullen uw verzoek of aanvraag zeer serieus behandelen. Indien u van een van de boven vermelde rechten gebruik wenst te maken, meld dit dan via:
info@vayaprojects.com
+43 5122 38 797

AFM
AFM